Řešení podnikové ekologie a systémů řízení

Poradíme vám s nezbytnou
PODNIKOVOU EKOLOGIÍ

Vstoupit

O nás

Zajišťujeme pro organizace (ve všech oblastech podnikání, soukromým i veřejným, se sídlem v České republice i v zahraničí) komplexní nabídku služeb v oblasti environmentálního managementu a řízení jakosti. Při poskytování těchto služeb vycházíme z našich dlouhodobých praktických zkušeností a vzdělání v oboru.

SOULAD S LEGISLATIVOU OCHRANY PŘÍRODY

Pomáháme organizacím udržet soulad s právním prostředím ochrany životního prostředí tak, abychom našimi službami preventivně zabránili finančním sankcím, které mohou organizace ohrožovat často při nevědomém nedodržování právních požadavků v ochraně životního prostředí.

SYSTÉMY ŘÍZENÍ KVALITY

Řešíme pro organizace požadavky spojené s oblastí řízení kvality a to tak, aby tato řešení byla pro organizace jak na úrovni vedení tak i samostatných zaměstnanců přínosem a ne administrativní zátěží.

Služby, které realizujeme za těmito účely, na sebe logicky navazují:

Schéma01

Životní prostředí

Zaměřte se na Váš byznys, neriskujte sankce a environmentální agendu outsourcujte.

Audit právní shody

Audit právní shody je zaměřen na shodu s legislativou životního prostředí. Shoda je posuzována dle platné legislativy a složek: odpadové hospodářství, ochrana ovzduší, vodní hospodářství, prevence závažných havárií a další. Audit je realizován přímo v organizaci zákazníka.

Environmentální dokumentace

Na základě auditu právní shody nebo na základě přímého požadavku zákazníka vypracujeme legislativou vyžadovanou dokumentaci, záznamy nebo hlášení pro státní správu.

Monitoring legislativy ochrany životního prostředí

Pro zákazníka periodicky monitorujeme vývoj legislativy životního prostředí. V případě změny právního požadavku, který se zákazníka týká, zákazníka bezprostředně kontaktujeme a doporučíme řešení vedoucí k souladu s aktuální legislativou.

Školení

Realizujeme školení pro zákazníky v oblasti legislativy ochrany životního prostředí. Vyškolený zástupce zákazníka se následně sám orientuje v oblasti legislativy. Školení je prokládáno praktickými ukázkami výstupů, které vyžaduje právo.

ISO 14001

Pomůžeme organizaci nad rámec shody s legislativou implementovat systém řízení EMS ISO 14001 a to samostatně nebo integrací do systému řízení QMS ISO 9001.

Outsourcing

Převezmeme kompletní správu (nebo její část) požadavků ochrany životního prostředí kladených na zákazníka. Outsourcing se v našem případě rovná externímu podnikovému ekologovi.

Havarijní prostředky

Dokážeme pro vás zajistit prostředky pro likvidaci havárií a jejich následků.

Podporujeme udržitelnost Vašeho podnikání,
ale i environmentu a sociální odpovědnosti.

Systémy řízení

Na základě našich znalostí a zkušeností zrealizujeme implementaci systémů řízení u zákazníků v malých, středních i velkých společnostech.

Implementace/optimalizace systémů řízení

(ISO 9001, ISO TS 16949, 5S, ISO 14001) Na základě našich znalostí a zkušeností zrealizujeme implementaci systémů řízení u zákazníků v malých, středních i velkých společnostech. K implementaci systémů řízení přistupujeme především v souladu s primárními požadavky zákazníka. Není naším prvotním zájmem zavádět systémy řízení formální formou ale tak, aby námi navržené systémy řízení měly smysl a přínos pro chod a rozvoj organizace zákazníka.

Školení

Realizujeme školení v oblastech řízení kvality v privátní sféře i státní sféře. Na školení klademe především důraz na praktické ukázky spolu s dodáním šablon řešení. Není naším cílem pouze prezentovat normativní prvky. Školení realizujeme pro zákazníky z různých oborů formou otevřených kurzů. Upřednostňujeme školení přímo u zákazníka, které je efektivnější s ohledem na požadavky přímého zákazníka.
V naší nabídce jsou tato školící témata: ISO 9001, ISO TS 16949, 8D reporting, Kaizen, VDA 6.1 a 6.2, Lean, Six Sigma, 5S, Techniky a principy interních auditů

Optimalizace a digitalizace záznamů a listinné dokumentace

Pomáháme zákazníkům s převodem listinné řídící dokumentace do digitální podoby ve smyslu zjednodušení sdílení informací v rámci organizace a údržby aktuálnosti popisů realizovaných procesů v organizaci zákazníka. Optimalizací dosáhneme odstranění nadbytečných pořizovaných listinných tištěných a následně ukládaných záznamů.

Outsourcing řízení kvality

Převezmeme kompletní správu (nebo její část) požadavků v oblasti řízení kvality kladených na zákazníka. Outsourcing se v našem případě rovná funkci externího manažera kvality. Je vhodné pro ty zákazníky, kteří nedisponují vhodnými lidskými zdroji. Tato služba je pro naše zákazníky také zajímavá dalším bonusem – služby jsou předem definovány dle specifických potřeb organizace a jsou tak pro naše zákazníky finančně výhodnější.

Optimalizace a realizace interních auditů

(ISO 19 011, VDA 6.3, ISO 14001) Pro zákazníky provádíme interní audity. Interní audity prováděné externím auditorem nezatěžují zaměstnance zákazníka a jsou často přínosnější s ohledem na tzv. provozní slepotu. Auditor často identifikuje neshody, které jsou zaměstnanci zákazníka přehlížené.

Procesní řízení pomocí SW nástrojů

Provádíme modelování procesů za pomocí SW nástrojů různých cenových úrovní a funkcionalit. Modelování procesů bývá součástí implementace systémů řízení a slouží ke zjednodušení zobrazení popisů procesů na rozdíl od písemné řídící dokumentace a umožňuje následnou lepší optimalizaci a rozvoj.

Využití statistických a analytických nástrojů řízení

(FMEA, 8D Report, Kaizen a další) V rámci řízení systémů kvality (hlavně a automobilovém průmyslu) školíme a zavádíme standardní statistické metody a reporting na různých organizačních úrovních zákazníka dle jeho potřeby.

VÍCE NEŽ

30

SPOKOJENÝCH ORGANIZACÍ

VÍCE NEŽ

50

ÚSPĚŠNĚ REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ

VÍCE NEŽ

10

DLOUHODOBĚ REALIZOVANÝCH OUTSOURCINGŮ

Model Obaly a.s.
Kraj Vysočina
T-Mobile
Honeywell Controls, s.r.o.
POCLAIN HYDRAULICS, s.r.o.
Euro Support Manufacturing Czechia
IMI International – Norgren CZ
Úřad Průmyslového Vlastnictví
KKSR Industrial, s.r.o.
XAWAX s.r.o.

Partneři

Jako společnost, která se zabývá poradenstvím v oblasti ochrany životního prostředí a řízením kvality, vnímáme i další požadavky našich zákazníků jako je například bezpečnost práce, požární ochrana nebo vývoj IS a SW.

Z tohoto důvodu spolupracujeme s následujícími organizacemi, které Vám tímto doporučujeme na základě našich zkušeností:

MR 3, s.r.o. – služby BOZP a PO

Marius Pedersen a.s. – komplexní služby v odpadovém hospodářství

TIMEPRESS s.r.o. – vývoj IS a SW

Víme, co děláme, vyzkoušejte nás.